Мълниезащита

Фирма „Дигитрон” ЕООД изгражда мълниезащитни инсталации, съгласно действащата Наребда № 4 от 22 декември 2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства. С наредбата се определят правилата и изискванията при проектиране, изграждане и поддържане на мълниезащитни уредби на сгради с жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и друго предназначение с височина до 60м, както и на второстепенни и стопански постройки на допълващото застрояване, на временни строежи и преместваеми обекти, външни съоръжения с височина до 60м, строителни площадки и открити пространства. Наредбата се прилага при проектиране и изграждане на нови, както и при реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи мълниезащитни уредби.

Предназначението на мълниеприемниците е да създадат канал по посока на облака, преди това да направят околните сгради и съоръжения, т. е. да “привлекат” мълнията към себе си. Разделят се на конвенционални мълниеприемници и мълниеприемници с изпреварващо действие.

Най-елементарните и добре познати прътови мълниеприемници представляват прът от неръждаема стомана, алуминий или мед с напречно сечение, не по-малко от 1см2 и дължина не по-малка от 20см. Максималната дължина на стоманените достига 8м. Поставяните на комин обикновено са медни или алуминиеви с диаметър 10-13мм.

Най-важната характеристика на всеки мълниеотвод е зоната, която той защитава. Тя зависи от височината му над земната повърхност (по-висок мълниеотвод – по-широка зона) и от максималното разстояние до върха му, необходимо за възникване на мълния (по-голямо разстояние – по-голяма зона). Последното обаче зависи не само от елементите на мълниеотводната инсталация, но и от атмосферните условия, поради което зоната на защита може да се определи само приблизително.

Активните мълниеприемници се появяват почти столетие след класическия мълниеприемник – заземен стоманен прът, завършващ с острие. Активността на новите конструкции приемници се изразява със способността им да “привличат мълнията”. Ефектът на привличане е резултат на принудително осъществената предварителна йонизация на зоната около острието, което посредством токоотвод е свързано със заземител. Изкуствено създадената йонизирана среда подпомага възникването на насрещен стример от острието и мълниеприемника се оказва предпочитан от възникналата мълния.

Защитните пространства на активните мълниеприемници съществено се различават както по форма, така и по размери от защитеното пространство създавано от широко използваните прътови мълниеприемници с острие.

Фирмата предоставя на клиента декларации на предлаганите мълниеприемници с изпреварващо действие в съответствие с изискванията на Наребда № 4 от 22 декември 2010г, сертификати за качество за горещо поцинковане на заземителните шини, мачти и колчета, съгласно БДС EN ISO 1461:2009 „Покрития чрез горещо поцинковане на готови продукти от чугун и стомана. Технически изисквания и методи за изпитване”.

2-16 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 1-22 1-23 1-24 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-15