Пожароизвестяване

Най-важната цел при изграждането на пожароизвестителните системи е да се защити човешки живот. Тези системи могат да се използват и за защита на имущество.

Системите за пожароизвестяване основно съдържат контролен панел за управление, ръчни и автоматични пожароизвестители, паралелни звукови и светлинни сигнализатори, вътрешни и външни сигнални устройства. За изграждането се използва кабел с трудногорима изолация. Работното напрежение на линиите за тези системи е 24V DC.

Основното захранване на системата се дублира чрез подходящи акумулаторни батерии, които осигуряват енергонезависимост минимум за 24 часа.

Според начина на приемане на информацията от обкръжаващата среда пожароизвестителите биват два вида: автоматични и ръчни. Автоматичните пожароизвестители реагират на някои от съпровождащите пожара физикохимични явления (температура, дим, пламък) и ги преобразуват в електрически сигнал. Ръчните пожароизвестители дават възможност за механично задействане на системата от човек.

Пожароизвестителите се свързват в линии. Разпознаването на отделните състояния на пожароизвестителите се базира на промяна на тока по линията. За да се улесни локализирането на възникналия пожар и евакуацията на хората в сградата, се използва групиране на устройствата, включени в линиите. Този метод се нарича зониране и позволява разделянето на охраняемия обект на подходящ брой подобекти.  

Различават се два основни типа на системи за пожароизвестяване: конвенционални и адресируеми.

При конвенционалните системи активирането на едно устройство от зоната дава индикация на контролния панел за активиране на цялата зона, без да се конкретизира кое е сработилото устройство. Препоръчително е да не се монтират повече от 32 устройства на една зона. Това ограничение е свързано с максималната защитавана площ, като по този начин повредата на един или повече пожароизвестители не влияе съществено на работата на цялата система. Поддръжката на такива системи изисква повече усилия, тъй като липсва автоматично подаване на информация за функционалното състояние на пожароизвестителите.

Адресируемите пожароизвестителни системи позволяват точно локализиране и бързо откриване на мястото на пожара или повредата по индивидуалния адрес на активираното устройство. Предимства на този вид системи са както намаляване на дължината на кабелите, необходими за изграждането, така и непрекъснато следене състоянието на всяко устройство.

Върху елементите на системата въздействат различни смущаващи фактори със случаен характер, които могат да попречат на нормалното функциониране на системата и да предизвикат фалшиви сработвания. Съвременните системи за пожароизветяване дават възможност за максимално ограничаване на влиянието на тези фактори.

Елементите на системата могат да комуникират помежду си и чрез радиовълни. На този принцип се изграждат безжичните системи за известяване на пожар. Предимстава на този вид системи са, че се намалява времето за монтаж, подходящи са за обслужване на отдалечени обекти. Тези системи обаче са по-скъпи и с по-чести лъжливи задействания.

Могат да бъдат включени допълнителни предпазни мерки при пожар, например автоматично отваряне на врати, изключване на машини, блокиране на асансьори, блокировка на нагнетателни инсталации и др. специфични за обекта дейности. Наличието на свободно програмируеми функции се постига с включване на допълнителни комуникационни модули и позволява управление и контрол на газови и спринклерни пожарогасителни инсталации и противодимни люкове, зоново изключване на електрически и вентилационни системи, автоматично управление на системи за оповестяване и др.

Обхватът на фирмените дейности на „Дигитрон” ЕООД в част пожароизвестяване е съобразен с изискванията на действащите стандарти и наредбите на одобряващите организации.

 

Отговорности

Препоръчително е всички дейности, свързани с пожароизвестителната система в обекта (проектиране, инсталиране и въвеждане в експлоатация), да се извършат от една фирмена организация. По този начин отговорността за съответствие на системата с препоръките на станадарт СД CEN/TS 54-14 и изискванията на одобряващите организации може да бъде ясно определена и документирана.

След предаването на пожароизвестителната система отговорността за по-нататъшната й работа се поема от собственика на системата. Собственикът има отговорности, свързани с правилна експлоатация и обслужване на системата: осигурява поддържане на свободно пространство около пожароизвестителите; предотвратява възникването на лъжливи сигнали за пожар; води и съхранява формуляр за вписване на всички събития, произлизащи от системата и др. според стандарта СД CEN/TS 54-14.

Собственикът може да наеме фирма за абонаментно сервизно обслужване на изградената система с цел извършване на техническа поддръжка на системата в нормално работно състояние. С договор се определят отговорностите за извършване на тази дейност.

 

Проектиране

Спазвайки изискванията на стандарта за пожароизвестителни системи СД CEN/TS 54-14, проектирането във фирма „Дигитрон” ЕООД се извършва от специалист с достатъчно теоретични и практически познания за изпълнение на тази дейност.

 

Доставяне

Фирмата предлага доставка на техника за изграждане на пожароизвестителни системи, производство на български и чужди фирми. Техниката е придружена с декларации за съответствие със стандарта СД CEN/TS 54-14 и гаранционна карта.

 

Инсталиране

Инсталационните работи се извършват от квалифицирания фирмен персонал. Имайки нужния опит, предлагаме правилните решения за изграждането на системата, дори това да налага корекция на предоставен от клиента проект. По този начин спазваме нормативните изисквания с цел да осигурим надеждна работа на системата.

След приключване на монтажните дейности се извършва програмиране и настройка на системата за работа.

 

Въвеждане в експлоатация

Приемането на пожароизвестителната система се удостоверява с приемо-предавателен протокол и се изпълнява след предварителен период на пробна експлоатация. Провеждат се единични изпитания чрез задействане на съгласуван брой пожароизвестителни устройства. За правилната работа на системата се издава протокол. Следва 72-часова проба в нормални експлоатационни условия. Наблюдава се и се записва в протокол стабилността на системата по време на изпитванията. При успешно преминали изпитания пожароизвестителната система се пуска в редовна експлоатация.

Изготвя се схема на разположение на елементите на пожароизвестителната система.

Фирменият представител с нужната компетенция провежда първоначален инструктаж на обслужващия персонал за условията на работа и експлоатация на пожароизвестителната система. Осигурена е изискваната инструкция за работа с пожароизвестителната централа.

За извършените дейности фирма „Дигитрон” ЕООД предава на ползвателя на системата необходимата пускова документация.

От момента на предаване собственикът поема отговорността за системата и започва да тече гаранционният период.

 

Изготвяне на схеми за евакуация

Фирма „Дигитрон” ЕООД изготвя схеми за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария.

Схемите за евакуация се изпълняват съгласно изискванията на действащата наредба и се поставят на видни места в обектите според инструкциите в наредбата.

 

Абонаментно сервизно обслужване

Абонаментното сервизно обслужване се изпълнява от фирма „Дигитрон” ЕООД съгласно изискванията на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Поддържането и обслужването на пожароизвестителните системи се извършва в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията на стандарта СД CEN/TS 54-14.

Пожарните кранове се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на проиводителя и при спазване изискванията на стандарта БДС EN 671-3.

Системите за управление на дим и топлина се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на стандарта БДС EN 12101.

Експлоатацията на противопожарни уреди и съоръжения се извършва от търговци, получили разрешение за осъществаване на тази дейност. Разрешението на фирма „Дигитрон” ЕООД е издадено от Главна дирекция „Пожарна безопастност и защита на населението” относно осъществяване на следните дейности: „Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове”.

osnova za pojaren datchik paralelen signalizatorpojaren datchik ruchenvunshna sirenavutreshna sirenapojaroizvestitelna centralapojaren datchik toplinenpojaren datichkik optichno-dimenplamachen